Hopp til innhold
12. mai 2022

Betingelser og vilkår

Kjøpsavtale for produkter og tjenester fra Heimgard Technologies AS Versjon 1.1 revidert 09. mars 2022

1. Kjøpsavtale fra leverandøren

Denne Avtalen om kjøp av produkter og tjenester fra Leverandøren er inngått mellom Leverandøren og Kunden som angitt i pkt. 2.

Ved å inngå kjøp av Produkter fra Leverandøren på Leverandørens nettside heimgard.com bekrefter Kunden at disse generelle vilkårene om kjøp av Produkter med tilknyttede Tjenester er lest og akseptert. Kunden vedkjenner i tillegg å være over 18 år og ha rett til å inngå Avtalen.

Avtalen gjelder fra det tidspunkt Kunden 1) elektronisk godtar disse avtalevilkårene i forbindelse med registrering av kundeforhold med Heimgard Technologies gjennom kjøp av Produkt, 2) signerer et dokument hvor Avtalen inngår eller 3) kjøper Produkt fra Leverandøren hos en forhandler eller i butikk, og frem til Avtalen opphører i henhold til Avtalen punkt 6. Kunden må ha akseptert Avtalen for å kunne kjøpe Produkt. For Tjenesten må Kunden i tillegg akseptere gjeldende Brukervilkår.

For at Leverandøren skal kunne levere Produkter og Tjenester til Kunden i henhold til Avtalen er Leverandøren avhengig av å behandle enkelte personopplysninger om Kunden. Leverandøren vil behandle Kundens personopplysninger i samsvar med den generelle personvernerklæringen på Leverandørens nettside heimgard.com. Kunden må laste ned Appen fra Leverandøren for å kunne bruke Produktene og Tjenestene som angitt på Leverandørens nettside heimgard.com, og Appens Brukervilkår og Personvernerklæring for Appen er også tilgjengelig på heimgard.com.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de til enhver tid gjeldende vilkår i denne Avtalen. Vesentlige endringer vil informeres om på forhånd med rimelig varsel. En oversikt over endringer i Avtalen vil publiseres på heimgard.com.

2. Definisjoner

Appen: En mobilapplikasjon for smarthus laget av Leverandøren med lisensgivere som gjør at Produktet kan brukes av Bruker med tilgang til tilknyttede Tjenester for Produktet så lenge Avtalen varer. Kunden bruker Appen til å kontrollere Kundens Hub. Leverandørens tilbudte App er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Avtalen: Denne avtalen for Produktet med Tjenestene inkludert Brukervilkår for App og Tjenestene.
Abonnementspris: Den månedlige prisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester som Pluss og Premium for Produktet som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Betales forskuddsvis for hver Periode.

Basistjenesten: Basistjenesten inneholder et sett standardiserte tjenester tilknyttet et kjøpt Produkt. Basistjenesten tilbys i abonnementsform i Appen. Basistjenesten inkluderer tilgang til Hub lokalt, brukerstatistikk over Kundens bruk siste 24 timer, varsling via Appen ved brann eller innbrudd, direktestrømming av video lokal tilkobling, samt brukertilgang til Hub (administrator og beboere). Basistjenesten kan være nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte Basistjeneste for hvilke Produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Dersom annet ikke fremgår for en Tjeneste, består Basistjenesten av fri ikke-eksklusiv bruk for Kunden av Appen for de Produkter som Kunden har kjøpt fra Leverandøren.

Bruker: Bruker av Tjenestene via Appen fra Leverandøren.

Brukervilkår: De generelle brukervilkårene for bruk av Appen som er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com og for de tilknyttede Tjenestene som Brukeren har rettmessig tilgang til.
Cloud-løsning: Den delen av Tjenesten som består av skyløsning levert av andre leverandører (Google Cloud brukes for datalagring, og andre leverandørers nettverk brukes for kommunikasjon mellom Produktene, Appen og Tjenestene). Når Kunden er borte fra sitt lokale nettverk, kan data videresendes fra Appen til Kundens Hub hvor anonyme bruksdata lagres i skytjenesten.

Hub: Leverandørens hjemmesentral for oppkobling av system og Tjenesten. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Hub. Med aktivert Hub menes en Hub som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren, og Kunden må tilkoble sin Hub som angitt i brukermanualen slik at Hub kan fungere sammen med Appen og Tjenestene fra Leverandøren.

Leverandøren: Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, N-0255 Oslo.

Kunden: Den fysiske personen (privatpersonen) som er registrert hos Leverandøren som kjøper av Produkt og dermed mottaker av Tjenestene. Kunden må være minst 18 år og registrere Leveringsadresse på fastlandet i Norge.

Leveringsadresse: Gjeldende adresse i Norge der Kunden har registrert at Produktet skal leveres til.
Installasjonsadresse: Gjeldende adresse i Norge der Kunden har registrert at Produktet og Tjenesten brukes. Slik adresse kan Kunden selv endre i Appen.

Partene: Partene som inngår denne Avtalen, det vil si Kunden og Leverandøren.

Produktene: De fysiske produktene som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Som minimum må Hub kjøpes og aktiveres for at Tjenestene skal kunne fungere. Produktene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Periode: Periode for betaling av Abonnementspris. Dersom annet ikke fremgår, regnes en Periode som en kalendermåned så lenge Avtalen varer.

Tjenestene: De tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden relatert til Produktet ved hjelp av Appen. Tjenestene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. De generelle Tjenestene er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Tjenestene består av flere komponenter som sammen med Produktene gjør at Kunden har sin egen smarthusløsning: Internett-of-Things (“IoT”) plattform som lar Kunden kontrollere sine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, inkluderer App, Hub og Cloud-løsning. Leverandørens Basistjeneste er selve grunnmodulen av disse tjenestene. Leverandøren kan i tillegg til Basistjenesten tilby Kunden ekstra tjenester, f.eks. spesialtjenesten Boligalarm eller Abonnementstjenester som Pluss og Premium.

3. Beskrivelse av leveransen

Avtalevilkårene i denne Avtalen gjelder kjøp av Leverandørens Produkter med de tilknyttede Tjenestene. Hvilke Produkter og Tjenester som er aktuelle, vil fremgå av ordrebekreftelsen sendt fra Leverandøren etter Kundens bestilling.

Kunden kan lese om Leverandørens Produkter med de tilknyttede Tjenestene på Leverandørens nettside heimgard.com.

Basistjenesten for Produktet forutsetter at Kunden laster ned Appen fra Leverandøren og registrerer seg som en Bruker. Ekstra krav kan gjelde for at Kunden skal kunne nyttiggjøre seg tjenester ut over Basistjenesten, f.eks. inneholder spesialtjenesten Boligalarm og Abonnementstjenester som Pluss og Premium mer funksjonalitet og bruksmåter som er tilgjengelig om Kunden følger de oppgitte kravene.
Kunden må godta Brukervilkårene ved første gangs bruk av Appen. Brukervilkår er tilgengelig på Leverandørens nettside heimgard.com, og Brukervilkår er en del av denne Avtalen.

Dersom Kunden bruker tredjeparts tjenester i tilknytning til Produktet, er ikke slike parters tjenester en del av Avtalen eller noe Leverandøren på annen måte er ansvarlig for.


4. Betaling for produkt med tilknyttede tjenester

4.1 Pris for Produkt uten nedbetalingsavtale (engangsbetaling)
Ved kjøp av Produkt betaler Kunden umiddelbart via Leverandørens løsninger i nettbutikken på Leverandørens nettside heimgard.com dersom Leverandøren ikke tilbyr en nedbetalingsavtale for slikt Produkt eller Kunden ikke velger en nedbetalingsavtale der Kunden presenteres med et valg.

For engangsbetaling kan Kunden velge mellom å betale den fulle kjøpsprisen for Produktet med generelt tilgjengelige betalingsmetoder som bl.a. Vipps, Kredittkort, Klarna eller Paypal. Oppgitt kjøpspris for Produktet er i norske kroner inkludert skatter og avgifter og inkludert levering til Kundens oppgitte Leveringsadresse (til adressen som bring kan levere til). Ved slik engangsbetaling for Produktet skjer full betaling straks via betaling på nettsiden. Etter Kunden har betalt hele engangsbeløpet for Produktet, har Kunden eiendomsrett til dette eksemplaret.

Etter slik engangsbeløp er betalt løper en Abonnementspris som betales forskuddsvis månedlig for Basistjenesten av Kjøperens Produkt med mindre annet fremgår for den enkelte Basistjenesten.

4.2 Abonnementspris
Det løper en månedlig Abonnementspris for den bestilte Tjenesten (Basis, Pluss eller Premium eller spesialtjenester som Boligalarm) for Produktet fra Leverandøren med mindre annet fremgår for den enkelte Tjeneste.

Fakturering skjer automatisk 14 dager før neste Periode starter med 14 dager betalingsbetingelser (forfall) siden Abonnementspris betales forskuddsvis månedlig for Tjenesten av Kundens Produkt (dersom kredittkort er lagt inn, skjer trekk den 1. dagen for den aktuelle kalendermåneden). Første Periode vil inkluderes i pris for Produktet uten nedbetalingsavtale.

Leverandøren skal ha mulighet til å fakturere Kunden for dokumentert overforbruk av datalagring og andre tjenester som er inkludert i en spesifikk Tjeneste. Dersom Kunden ikke betaler for slikt overforbruk, regnes det som vesentlig avvik.


4.3 Nedbetalingsavtale
For enkelte Produkter tilbyr Leverandøren en delbetaling for Kunden som innebærer en mulighet for nedbetalingsavtale.

Ved å velge delbetaling for slikt Produkt med 12 måneders bindingstid (heretter kalt Nedbetalingsavtalen), utsettes fakturering av Abonnementspris (pris for Tjenesten Premium) med 12 måneder (bindingstiden). I bindingstiden med nedbetaling er Abonnementsprisen for Tjenesten kalt Premium inkludert i den månedlige nedbetalingsprisen for Produktet.

Fakturering for Produkter med nedbetalingsavtale skjer månedlig i bindingstiden, og hvert av de tolv beløpene i bindingstiden er like store. Fakturering i og etter bindingstiden skjer automatisk første dag for hver ny Periode starter.

Etter Kunden har betalt de 12 delbetalingene for Produktet i bindingstiden, har Kunden eiendomsrett til dette eksemplaret.

Det er ikke mulig å si opp Nedbetalingsavtalen for bindingstiden. Dersom Kunden vil si opp Nedbetalingsavtalen med Leverandøren for å unngå første fakturering av månedlig Abonnementspris etter bindingstiden, må oppsigelse av Abonnementspris sendes til Leverandøren på e-post oppsigelse.abonnement@heimgard.com senest 1 måned før bindingstidens utløp. Dersom Kunden senest 30 dager før utløpet av bindingstiden varsler Leverandøren på e-post abonnement@heimgard.com om at Tjenesten Premium skal endres til Pluss eller Basis, vil første faktura etter endt bindingstid endres i henhold til slikt varsel.


4.4 Gjennomføring av betaling for Tjenesten
Leverandøren tar betalt fra Kunden gjennom trekk fra kredittkort som Kunden oppgir eller annet betalingsmiddel godkjent av Leverandøren. Leverandøren belaster bruk av Tjenesten som forskuddsbetaling, der første trekkdato er ved inngåelse av denne Avtalen.

Kunder som har inngått en løpende avtale for Tjenesten, blir belastet for hver påbegynte Periode den første dagen i Perioden (normalt første kalenderdag for hver kalendermåned) inntil Avtalen ikke lenger er i kraft.


4.5 Forsinket betaling
Ved manglende betaling kan Leverandøren utstede inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling kan Leverandør kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Kunden kan ikke motregne med krav med mindre Kunden mener å ha mot Leverandøren, med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.


5. Frakt og levering

Leverandøren bruker Bring for å levere Produktet til Kunden som har inngått Avtalen med Leverandøren om kjøp av Produkt fra Leverandøren. Levering til Leveringsadressen fra Bring skjer til personer som er 18 år eller eldre med bostedsadresse på fastlandet i Norge. Normal leveringstid er mellom 2 til 5 virkedager, men avvik kan forekomme.

Leverandøren kan bruke Bring, DHL eller andre samarbeidspartnere som oppgitt i forbindelse med det enkelte kjøp til å levere Produktene til den oppgitte Leveringsadressen, og slik leverandør kalles her en befrakter. Kunden må forholde seg til slik befrakter for levering av Produktene, og Kunden vil motta fraktvarsel som orienterer Kunden om leveringstider og leveringsalternativer for den enkelte levering.
Leverandøren har salgspant i Produktet inntil Produktet er helt betalt. Dersom Kunden ikke har betalt for Produktet, har Leverandøren rett til å kreve Produktet returnert til en adresse i Norge eller sørge for at befrakter henter Produktet hos Kunden.


6. Avtalens varighet


6.1 Avtalen er løpende og kan sies opp
Denne Avtalen løper inntil den sies opp av en av Partene eller Kunden ikke betaler for Abonnementspris for den aktuelle Tjenesten. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge Parter som angitt i Avtalen, f.eks. vil en oppsigelse under bindingstiden tidligst gis virkning ved utløpet av bindingstiden.


6.2 Terminering fra Leverandørens side
Dersom Kunden ikke betaler for en Periode for eksempel fordi en kredittbetaling ikke blir godkjent, har Leverandøren rett til å terminere Avtalen dersom Kunden ikke sørger for betaling innen 30 dager. Avtalen anses for å starte på nytt fra den dagen som Kunden sørger for å betale den aktuelle Abonnementsprisen.
Vesentlige avvik på Avtalen gir Leverandøren rett til å terminere Avtalen med umiddelbar virkning. Det regnes som vesentlig avvik at Kunden ikke betaler alle delbetalinger i en Nedbetalingsavtale i løpet av bindingstiden. Ved terminering av Avtalen fra Leverandørens side vil ikke lenger Tjenestene være tilgjengelige for Kunden.


6.3 Terminering fra Kundens side
Oppsigelsestiden er en hel Periode slik at oppsigelse fra Kunden ikke gis virkning før etter utløp av den neste Perioden, dvs. at en oppsigelse sendt i januar måned medfører at Avtalen anses opphørt etter utløpet av februar måned. Det betyr også at Kunden må betale Abonnementsprisen for måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt til Leverandøren, at Leverandøren leverer Tjenestene i måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt til Leverandøren, og at Kunden ikke har krav på tilbakebetaling av slik Periode før Avtalen anses opphørt.

Ved betalingsmislighold fra Kunden har Leverandøren rett til å midlertidig koble ut Tjenesten etter et forutgående varsel til Kunden. Kunden må oppdatere betalingskort for at Tjenesten skal reaktiveres.
Ved avslutning av Avtalen vil Leverandøren slette opplysninger tilknyttet Kunden innen rimelig tid som Leverandøren ikke må behandle på annet lovlig behandlingsgrunnlag.


7. Kundens ansvar


7.1 Krav til normal bruk
Leverandørens Produkter skal ikke utsettes for annet enn normal bruk. Krav til normal bruk følger av Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet. For noen Tjenester kan beskrivelser av slik Tjeneste på heimgard.com inneholde tilleggskrav til hva som anses som normal bruk. Dersom Produktet brukes til andre formål enn det er tiltenkt eller utenfor hva som er normal bruk, gjelder ikke Produktets garanti selv om det oppstår en mangel ved Produktet første 12 måneder etter Produktet ble kjøpt.

Kunden er selv ansvarlig for å montere Produktet i henhold til anvisninger i brukermanualen og for øvrig beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com, og Kunden skal selv sørge for at Produktet monteres i et miljø slik Produkt er beregnet for.

Kunden er selv ansvarlig for støtskade (alle fall over 90 cm regnes som støtskade med mindre strengere krav gjelder for den enkelte Produkt som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet), fuktskade (minstekrav til luftfuktighet og installasjon inne og ute som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet) eller varmeskade (minstekrav til temperatur som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet) på Produktet.


7.2 Krav til installasjon, oppdatering og vedlikehold
Kunden er selv ansvarlig for installasjon, vedlikehold (f.eks. batteribytte) og at Hub med tilknyttede komponenter er plassert i henhold til veiledning som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet, og er innenfor trådløs rekkevidde for Hub. For mer informasjon om installasjon og vedlikehold vises det til innhold (videoer, beskrivelser av produkter med krav til installering og bruk etc.) som Kunden finner på heimgard.com.

Kunden må selv sørge for at det finnes strøm og ruter med aktiv internettlinje der Produktet og Tjenestene skal nyttiggjøres. Kunden må i tillegg ha en mobiltelefon med iOS/Android av nyere versjon som beskrevet i Brukervilkår for Appen slik at Produktene kan fungere som tiltenkt. Leverandøren er ikke ansvarlig for forhold som er Kundens ansvar.

Før registrering av visse Tjenester kreves det at Kunden fullfører en test og verifisering av sine Produkter og bekrefter at det er installert i henhold til instruksjoner på heimgard.com eller i Appen for installasjonsinstruks for de ulike Produktene.

Dersom Kunden skal abonnere på Tjenester fra Leverandøren, må Kunden akseptere de gjeldende Brukervilkårene. Kunden er ansvarlig for å bekrefte de gjeldende Brukervilkårene, og Brukervilkår er inntatt til slutt i Kjøpsavtalen for å gjøre dette enkelt for Kunden.

Tjenestene krever oppdatering og vedlikehold som Kunden må sørge for blir gjort. Leverandøren jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle de tilbudte Tjenestene. For å kunne levere og ta nytte av Tjenestene kreves det at Kunden til enhver tid oppdaterer Appen og Hub til siste gjeldende versjon.
Kontroll, service, utbedringer og bytte av komponenter/utstyr på grunn av produktfeil og slitasje foretas av Kunden. Kunden er ansvarlig for å dekke kostnader til bytte av batteri, samt reparasjoner, utbedring og/eller utskiftning av utstyr og komponenter som følge av feilaktig bruk, ytre påvirkninger, pålegg fra offentlig myndighet eller el-leverandør eller annet som skyldes Kunden eller andre. Det omfatter for eksempel skader pga. oppussing, bygningsmessige endringer, hærverk, brann eller vannskader.


8. Skifte av adresse for Produktene

Kunden kan velge å ta med seg Produktene med tilhørende Tjenester til sin nye bolig eller annen ny Installasjonsadresse uten kostnad. Kunden har ansvaret for selv å demontere Produktene i gammel bolig og for å installere Produktene korrekt i sin nye bolig, og deretter må Kunden oppdatere Installasjonsadressen for Produktene i Appen.

Ved eventuelt salg av bolig eller annen fast eiendom som for opprinnelig Kunde er Installasjonsadresse, hvor salg inkluderer Hub og tilhørende Produkter, skal den opprinnelige Kunden avslutte kundeforholdet i Appen. Ny eier kan etablere ny Avtale med Leverandøren ved å laste ned Appen til seg selv hvor egne opplysninger registreres i Appen for de aktuelle Produkter og Installasjonsadresse. Ny Kunde bekrefter Avtalen før Appen kan lastes ned.

Dersom Kunden flytter til et geografisk område hvor Leverandøren ikke kan levere samme tjeneste som Kunden hadde fra før, har Leverandøren rett til å melde Tjenesten og dermed Avtalen som opphørt for Kunden.


9. Avbestilling

Kunden kan avbestille sin ordre frem til fysisk levering av bestilt Produkt har skjedd, det vil si når Kunden har overtatt Produktet som Kunden har bestilt. Dersom Kunden ønsker å avbestille en ordre, må Kunden sende en e-post til Leverandøren så fort som mulig, og senest før Produktet er levert ved å bruke e-postadressen om avbestilling til support.retur@heimgard.com. Leverandøren vil betale tilbake betalinger knyttet til kjøp av Produktet som returneres, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følger av at Kunden har valgt en annen type levering enn Leverandørens billigste standardlevering), innen rimelig tid. Leverandøren tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Partene har avtalt noe annet særskilt.
En levert Tjeneste kan ikke avbestilles. Tjenestene leveres umiddelbart og forbrukes gjennom at Kunden får tilgang til Tjenestene.


10. Returrett

Leverandøren tilbyr 45 dagers fri retur for kjøpte Produkter. Dersom Kunden ønsker å returnere et Produkt kjøpt på Heimgard.com, må Kunden senest innen 45 kalenderdager etter at Produktene ble levert til Leveringsadressen sende en e-post til support.retur@heimgard.com. Leverandøren vil gi Kunden tilgang til en returlapp som Kunden kan bruke til å returnere Produktene.

Leverandøren vil betale tilbake betalinger knyttet til kjøp av Produktet som returneres, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følger av at Kunden har valgt en annen type levering enn Leverandørens billigste standardlevering), innen rimelig tid. Leverandøren tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre partene har avtalt noe annet særskilt.

Leverandøren vil ikke betale tilbake gjennomførte betalinger knyttet til Tjenester.
Leverandøren kan holde tilbake slik tilbakebetaling inntil Leverandøren har fått Produktene tilbake, eller tidligere dersom Kunden har lagt frem dokumentasjon på at Produktene er sendt tilbake til Leverandøren.


11. Angrerett

Etter angrerettloven kan en forbruker gå fra kjøpet uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3, er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Angreretten benyttes ved å sende epost til angrerett@heimgard.com. Angrerettskjema er tilgjengelig som del av ordrebekreftelsen og på heimgard.com.

Kunden må bære kostnaden ved å returnere Produktet dersom slik angrerett benyttes. Dersom Kunden har begynt å bruke Tjenesten før Kunden benyttet seg av angreretten, må Kunden betale for den påbegynte Perioden.

Kunden er ansvarlig for en eventuell reduksjon i Produktets verdi som skyldes en annen håndtering av Produktet enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

For at Kunden skal kunne angre sitt kjøp gis Kunden anledning til kun å bruke Produktet i den utstrekning som kreves for å bedømme om Kunden er fornøyd med Produktet, normalt er dette én gang og i løpet av første Periode som er samme måned som Produktet ble levert til oppgitt Leveringsadresse. Dersom det er nødvendig å åpne produktemballasjen for å undersøke Produktet, kan Kunden åpne produktemballasjen uten at angreretten tapes.


12. Reklamasjon

Kunden plikter å melde fra skriftlig til Leverandøren om feil og andre forhold som kan medføre erstatning eller andre krav som angitt i Avtalen innen rimelig tid, og senest innen 30 (tretti) dager, etter at dette ble eller burde ha blitt oppdaget. Feil meldes til Leverandøren på e-post support@heimgard.com. Dersom ikke Kunden oppfyller plikten til å melde feil eller reklamerer i rett tid, kan Kundens krav bortfalle.

Ved reklamasjon på Produktet kan Leverandøren tilby Kunden et nytt tilsvarende produkt som erstatning for det defekte produktet. Hvis Kunden ikke ønsker et nytt produkt, kan Kunden etter avtale isteden få pengene tilbake for kjøpet. I så fall gjelder betingelsene under punkt 9 Retur så langt de passer.


13. Leverandørens ansvar

Produktene og Tjenestene leveres slik de er til enhver tid. Leverandørens ansvar for mangler ved Produktet er begrenset til 24 måneder fra kjøpet for Produktet forutsatt normal aktsom bruk av Produktet fra Kunden.

Avvik fra normal leveringstid kan forekomme, dette er utenfor Leverandørens ansvar. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes underleverandører.

Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser og eventuelle andre avvik som skyldes den pågående covid-19 pandemien. Leverandørens ansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, feil på tele- eller datanett, linjefeil eller skader eller manglende LTE-, Wi-Fi-, radio-, internett- eller annen trådløs dekning, strømbrudd, ustabile temperaturer og utstyr montert slik at Produkter ikke tilfredsstiller Produktenes spesifikasjon, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen (Produktene eller Tjenestene) utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Leverandøren. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Leverandøren.

Leverandørens ansvar omfatter ikke forhold som skyldes at Kunden eller Bruker ikke har oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte og at utstyret er koblet ut som følge av mislighold eller avtaleopphør.


14. Personvern

Leverandøren behandler personopplysninger om Kunden i henhold til personopplysningsloven og den generelle personvernforordningen kalt GDPR. Brukervilkår for Appen beskriver Leverandørens behandling av personopplysninger nærmere. Leverandøren behandler personopplysninger for å oppfylle denne Avtalen og Leverandørens lovpålagte forpliktelser knyttet til kjøp av Produktene og levering av Tjenestene. Leverandørens personvernerklæring beskriver dette nærmere, og personvernerklæringen for Appen og for Produktene er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com.


15. Tvisteløsning

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvist mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som rett verneting. For forbrukere kan rett verneting være forbrukerens verneting.


16. Kontaktinformasjon

Kunden kan så lenge Avtalen varer ta kontakt med Leverandøren på følgende måter:

Post:
Heimgard Technologies AS
v/produktkjøp heimgard.com
Postboks 1618 Vika
0119 Oslo, Norge

Telefon: +47 649 44 442

E-post: support@heimgard.com


Brukervilkår for Appen og Tjenestene

Versjon 1.0 revidert 26. februar 2021


1. Kort om Appen og Brukervilkårene

Heimgard Technologies AS med org.nr. 985 439 419 («Leverandøren») er et norsk selskap som tilbyr en Internett-of-Things (“IoT”) plattform med en gratis mobilapp («Appen») hvor privatpersoner over 18 år kan kjøpe en hjemmesentral og andre komponenter som privatpersoner kan bruke i sin egen bolig for å bruke Leverandørens løsning for smarte hjem.

Disse generelle vilkårene («Brukervilkår») regulerer bruken av Appen mellom deg som sluttbruker (heretter kalt «du» eller «Kunden» eller «du») og Leverandøren.

Som sluttbruker kan du bruke Appen fritt, blant annet for å styre dine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett. Alle tjenester fra Leverandøren inkludert Appen kalles heretter “Tjenestene”. Disse Brukervilkårene gjelder i tillegg til andre brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester i Appen eller tredjepartstjenester tilgjengelig via Tjenestene, og avtalen mellom deg og Leverandøren om kjøp av hjemmesentral og andre fysiske komponenter fra Leverandøren. Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Appen og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som bruker av Appen.

Ved å bruke eller på annen måte få tilgang til Appen med tilknyttede Tjenester, godtar du å være bundet av disse Brukervilkårene. Hvis du har spørsmål om Tjenestene eller disse Brukervilkårene, kan du kontakte Leverandøren. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, har du ikke rett til å bruke Appen med tilknyttede Tjenester.

2. Definisjoner

Appen: En mobilapplikasjon for smarthus laget av Leverandøren med lisensgivere som gjør at Produktet kan brukes av Bruker med tilgang til tilknyttede Tjenester for Produktet så lenge Avtalen varer. Kunden bruker Appen til å kontrollere Kundens Hub. Leverandørens tilbudte App er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Avtalen: Denne avtalen for Produktet med Tjenestene inkludert Brukervilkår for App og Tjenestene.

Abonnementspris: Den månedlige prisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester som Pluss og Premium for Produktet som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Betales forskuddsvis for hver Periode.

Basistjenesten: Basistjenesten inneholder et sett standardiserte tjenester tilknyttet et kjøpt Produkt. Basistjenesten tilbys i abonnementsform i Appen. Basistjenesten inkluderer tilgang til Hub lokalt, brukerstatistikk over Kundens bruk siste 24 timer, varsling via Appen ved brann eller innbrudd, direktestrømming av video lokal tilkobling, samt brukertilgang til Hub (administrator og beboere). Basistjenesten kan være nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte Basistjeneste for hvilke Produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Dersom annet ikke fremgår for en Tjeneste, består Basistjenesten av fri ikke-eksklusiv bruk for Kunden av Appen for de Produkter som Kunden har kjøpt fra Leverandøren.

Bruker: Bruker av Tjenestene via Appen fra Leverandøren.
Brukervilkår: De generelle brukervilkårene for bruk av Appen som er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com og for de tilknyttede Tjenestene som Brukeren har rettmessig tilgang til.

Cloud-løsning: Den delen av Tjenesten som består av skyløsning levert av andre leverandører (Google Cloud brukes for datalagring, og andre leverandørers nettverk brukes for kommunikasjon mellom Produktene, Appen og Tjenestene). Når Kunden er borte fra sitt lokale nettverk, kan data videresendes fra Appen til Kundens Hub hvor anonyme bruksdata lagres i skytjenesten.

Hub: Leverandørens hjemmesentral for oppkobling av system og Tjenesten. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Hub. Med aktivert Hub menes en Hub som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Hub kan fungere sammen med Appen og Tjenestene fra Leverandøren.

Leverandøren: Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, N-0255 Oslo.

Kunden: Den fysiske personen (privatpersonen) som er registrert hos Leverandøren som kjøper av Produkt og dermed mottaker av Tjenestene. Kunden må være minst 18 år og registrere Leveringsadresse på fastlandet i Norge.

Leveringsadresse: Gjeldende adresse i Norge der Kunden har registrert at Produktet skal leveres til.

Installasjonsadresse: Gjeldende adresse i Norge der Kunden har registrert at Produktet og Tjenesten brukes. Slik adresse kan Kunden selv endre i Appen.

Partene: Partene som inngår denne Avtalen, det vil si Kunden og Leverandøren.

Produktene: De fysiske produktene som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Som minimum må Hub kjøpes for at Tjenestene skal kunne fungere. Produktene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Periode: Periode for betaling av Abonnementspris. Dersom annet ikke fremgår, regnes en Periode som en kalendermåned så lenge Avtalen varer.

Tjenestene: De tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden relatert til Produktet ved hjelp av Appen. Tjenestene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. De generelle Tjenestene er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Tjenestene består av flere komponenter som sammen med Produktene gjør at Kunden har sin egen smarthusløsning: Internett-of-Things (“IoT”) plattform som lar Kunden kontrollere sine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, inkluderer App, Hub og Cloud-løsning. Leverandørens Basistjeneste er selve grunnmodulen av disse tjenestene. Leverandøren kan i tillegg til Basistjenesten tilby Kunden ekstra tjenester, f.eks. spesialtjenesten Boligalarm eller Abonnementstjenester som Pluss og Premium.

3. Appen og Tjenestene er for Kundens Personlige og private bruk

Appen og Tjenestene er gjort tilgjengelig for Kundens personlige og private bruk, og skal ikke brukes til kommersielle formål eller for ulovlig eller uautorisert bruk.

Når Kunden bruker Appen og Tjenestene, må Kunden overholde gjeldende lover og krav til normal bruk som angitt av Leverandøren i Avtalen eller skriftlig på heimgard.com, i brukerveiledning eller som del av produktets emballasje.

Kunden har lest og akseptert følgende:

  1. Kunden skal ikke bruke Appen eller Tjenestene på en ulovlig måte eller på en måte som fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, inkludert (uten begrensning) brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter; eller
  2. Kunden skal avstå fra forsøk på å få uautorisert tilgang til Tjenestene eller eventuelle nettverk, servere eller datasystemer som er koblet til Appen eller Tjenestene; eller
  3. Bruke Tjenestene til noe annet enn Tjenestene er lagd for eller til noe ut over normal bruk i henhold til Tjenestenes funksjoner.

4. Immaterielle rettigheter

Leverandøren med lisensgivere har og beholder alle rettigheter til Appen, Produktene og Tjenestene, herunder blant annet, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter (heretter kalt «IPR»). Leverandørens IPR omfatter merkevaren, materiale på heimgard.com, informasjon, data, tekst, musikk, lyd, fotografier, grafikk og video knyttet til Appen, Produktene og/eller Tjenestene, herunder enhver kildekode og annet materiale fra Leverandøren med oppdateringer, modifikasjoner, bearbeidelser, forbedringer og endringer.

Kunden kan bruke Appen, Produktene og Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkårene. Fra den dagen Kunden har betalt for Produktene, har Kunden eiendomsrett til slike Produkter. Kunden kan bruke Appen og Tjenestene i samsvar med brukerveiledning og for øvrig som angitt på heimgard.com. Dersom Kunden vil bruke Appen eller Tjenestene ut over det som står i Brukervilkårene eller på heimgard.com, må Kunden innhente Leverandørens forhåndsgodkjenning skriftlig.

Kunden erkjenner at bruken av Tjenesten kan kreve tredjeparts programvare som er underlagt tredjeparts lisenser. Kunden godtar at Kunden må forholde seg til slike lisenser, herunder automatisk motta oppdaterte versjoner av Tjenestene og tilhørende tredjeparts programvare.

5. Bruksrett

Ved godkjenning av Brukervilkårene gis Kunden som Bruker av Appen og Tjenestene en, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar bruksrett til å bruke Appen med tilknyttede Tjenester i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til Brukervilkårene.

Kunden kan la personer i samme bolig bruke Tjenestene, og Kunden er ansvarlig for å lære slike personer normal bruk av Produktene, Appen og/eller Tjenestene samt hva som er krav til normal bruk. Dersom Kunden vil la en annen person bruke Tjenestene regelmessig, må Kunden be slik person laste ned Appen selv for å bli Bruker.

6. Bruk av Appen

Appen er bare tilgjengelig for personer som er over 18 år. Ved å ta i bruk denne Appen innestår du (Kunden) for at du er over 18 år.

Du er selv ansvarlig for bruken av Appen og er forpliktet til å bruke Appen med de tilknyttede Tjenestene kun til de formål som følger av Brukervilkårene, beskrivelse av Appen og Tjenestene på heimgard.com, herunder spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester i Appen som du bruker, og før øvrig innenfor begrensninger i gjeldende lov.

7. Krav til Kundens utstyr

Kunden må ha en mobiltelefon eller nettbrett med iOS/Android av nyere versjon for å kunne bruke Appen. Med nyere versjon menes minimum iOS 11.0 eller senere eller Android 5.1 eller senere. For å bruke Appen må Kunden også ha trådløst internett som Produktene og Appen kobles opp på. Kunden må sørge for å til enhver tid å oppdatere Appen til siste gjeldende versjon. I tillegg må Kunden ha en Hub fra Leverandøren som Kunden har aktivert.

8. Begrensinger i Leverandørens ansvar

8.1 Tredjepartstjenester
Appen og Tjenestene kan inneholde lenker til og på forespørsel integrere tjenester som drives eller leveres av tredjepart (“Tredjepartstjenester”). Leverandøren har ingen innflytelse eller kontroll over slike Tredjepartstjenester. Leverandøren er ikke ansvarlig for Tredjepartstjenester, inkludert tilgjengelighet, funksjonalitet, bruksvilkår eller innhold, med mindre annet er oppgitt uttrykkelig av Leverandøren for en bestemt Tjeneste. Dersom Kunden selv velger å integrere eller på annen måte bruke Tredjepartstjenester sammen med Tjenestene, er Kunden ansvarlig for disse, og hvordan Tredjepartstjenester interagerer med Tjenesten.

Appen og Tjenestene leveres som de er («as is») uten noen garantier for at de dekker et bestemt behov eller krav, oppetid, funksjonalitet eller support. Leverandøren har ikke ansvar for noen tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Appen.

8.2 Feil bruk
Leverandøren, dets konsulenter, ansatte eller leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for Tjenesten for; (i) eventuelle skader som er forårsaket av eller på Kundens eiendom som følge av feil bruk eller tolkning av Produktene, Appen og/eller Tjenestene, (ii) eventuelle skader forårsaket av teknisk svikt på Internett og/eller Tjenestene, (iii) tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvenstap, tap av data eller andre indirekte tap som Kunden måtte få ved bruk av Produktene, Appen eller Tjenestene, eller (iv) for eventuelle skader på Appen, Produktene eller Tjenestene forårsaket av feil, virus eller lignende som ikke skyldes Leverandøren.

Kunden er kjent med at indirekte tap og tap Kunden pådrar seg som følge av Kundens feil bruk av Appen, Produktene eller Tjenestene, er Kundens ansvar.

Ingenting i disse Brukervilkårene skal tolkes som å ekskludere eller begrense ansvaret for Leverandøren for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra Leverandøren eller andre Leverandøren har ansvaret for.

8.3 Tilgjengelighet
Appen eller Tjenestene kan fra tid til annen være delvis eller helt utilgjengelig på grunn av blant annet vedlikehold eller andre tekniske forhold. Leverandøren gir ingen garanti for tilgjengeligheten av Appen eller Tjenestene. Leverandøren vil gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengelighet knyttet til Appen eller Tjenestene på heimgard.com dersom tilgjengeligheten vil vare ut over det Kunden med rimelighet kan forvente.

8.4 Frakobling av tjenestene
Leverandøren forbeholder seg retten til å suspendere eller slutte å levere Tjenester knyttet til Appen, med eller uten varsel, f.eks. av sikkerhetshensyn, ved feil bruk av Appen og tilhørende Tjenester, beskyttelse av Kundens data og ellers for å beskytte Kundens interesser. Leverandøren har ikke ansvar på noe som helst måte hvis Leverandøren velger å utøve denne rettigheten. Ved frakobling av Appen vil ikke lenger Appen eller Tjenestene være tilgjengelig for Kunden.

9. Bruk av personopplysninger

Appen behandler ved nedlasting alene ikke personopplysninger om Kunden som Leverandøren gis tilgang til. Hvis Kunden ønsker å bruke funksjoner i Appen eller Tjenester som krever at Leverandøren behandler personopplysninger, vil Leverandøren begrense slik behandling til det som er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom Partene, herunder for at Leverandøren skal oppfylle dets rettigheter og plikter som angitt i Brukervilkår og i annen avtale med Kunden, f.eks. en kjøpsavtale som beskriver hvilke Tjenester som skal leveres.

Leverandøren har informasjon om sin behandling av personopplysninger i Personvernerklæringen. For å kunne bruke Appen og/eller Tjenestene må Kunden bekrefte å ha lest og akseptert Personvernerklæringen.

Hvis Kunden ønsker Tjenester eller funksjonalitet som krever visse behandlinger av personopplysninger, vil Leverandøren kun behandle personopplysningene i den art og utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenesten eller funksjonaliteten. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er avtale, det vil si disse Brukervilkårene, en eventuell Kjøpsavtale mellom Partene med vedlegg og Personvernerklæringen.

Normalt begrenses behandling om en Kunde til alminnelige personopplysninger som navn, e-post, adresse (leveringsadresse og installasjonsadresse), telefonnummer og annen kontaktinformasjon. I tillegg kan det være nødvendig at Leverandøren behandler din IP-adresse og annen informasjon om enheten din for å kunne administrere Tjenestene.

Som del av Tjenestene vil Kunden gis tilgang til informasjon om hvordan Kunden kan bruke Tjenestene, herunder om oppdateringer og spesielle tjenester som kan bestilles fra Leverandøren. Du kan i tillegg avgi et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke under registrering eller senere i innstillingene i Appen, slik at Leverandøren kan sende deg tilpasset markedsføring og informasjon på e-post og/eller sms. Samtykket kan trekkes når som helst, og like enkelt som det var å gi slikt samtykke, og det er mulig å sende melding til Leverandøren via Appen.

Leverandøren vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er beskrevet i disse Brukervilkårene, annen avtale mellom Partene eller i Leverandørens Personvernerklæring. Leverandøren vil ikke selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukervilkårene eller Personvernerklæringen. Dersom Kunden velger å bruke datalagringsmuligheten som er tilgjengelig via Tjenestene, vil slike data bli delt med Google Cloud som er Leverandørens skylagringstjeneste.

Kunder som ønsker at opplysninger om seg selv skal slettes eller endres eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller om Appen, kan gjøre dette ved å sende epost til support@heimgard.com.

10. Endring av vilkårene

Leverandøren forbeholder seg retten til å oppdatere disse Brukervilkårene fra tid til annen. Hvis det gjøres, vil den oppdaterte versjonen bli effektiv umiddelbart fra publisering, og de nye Brukervilkårene vil bli tilgjengelige gjennom Appen og bli publisert på heimgard.com. Leverandøren anbefaler at Kunden gjennomgår vilkårene regelmessig slik at Kunden er klar over eventuelle endringer, og innledningsvis fremgår det når vilkårene ble sist revidert (dato for når vilkår sist ble oppdatert). Kunden vil bli varslet om endringer som har betydelig innvirkning på bruken av Appen eller Tjenestene. Kundens fortsatte bruk av Appen etter at Brukervilkårene er oppdatert eller ved mottak av varsel om eventuelle vesentlige endringer, anses som bekreftelse på at siste versjon av Brukervilkårene gjelder som del av Avtalen med Leverandøren. Brukervilkårene har.

Du kan selv terminere avtalen med Leverandøren med umiddelbar virkning ved å slette Appen fra din enhet og slette en eventuell brukerprofil knyttet til visse Tjenester, eller ved å sende e-post til support@heimgard.com. Det må påregnes at bruk av sistnevnte alternativ vil innebære noe saksbehandlingstid. Dersom du betaler en månedlig Abonnementspris, anbefales det at du sier opp avtalen som angitt i Kjøpsavtalen slik at du slipper å få månedlig Abonnementspris.