Hopp til innhold
6. desember 2023

Betingelser og vilkår

Kjøpsavtale for produkter og tjenester fra Heimgard Technologies AS
Versjon 1.2 revidert 07. juni 2022

1. Kjøpsavtale fra leverandøren

Denne Avtalen om kjøp av produkter og tjenester fra Leverandøren er inngått mellom Leverandøren og Kunden som angitt i pkt. 2.

Ved å inngå kjøp av Produkter fra Leverandøren på Leverandørens nettside heimgard.com bekrefter Kunden at disse generelle vilkårene om kjøp av Produkter med tilknyttede Tjenester er lest og akseptert. Kunden vedkjenner i tillegg å være over 18 år og ha rett til å inngå Avtalen.

Avtalen gjelder fra det tidspunkt Kunden 1) elektronisk godtar disse avtalevilkårene i forbindelse med registrering av kundeforhold med Heimgard Technologies gjennom kjøp av Produkt, 2) signerer et dokument hvor Avtalen inngår eller 3) kjøper Produkt fra Leverandøren hos en forhandler eller i butikk og godtar vilkår for bruk i app, og frem til Avtalen opphører i henhold til Avtalen punkt 6. Kunden må ha akseptert Avtalen for å kunne kjøpe Produkt. For Tjenesten må Kunden i tillegg akseptere gjeldende Brukervilkår.

For at Leverandøren skal kunne levere Produkter og Tjenester til Kunden i henhold til Avtalen er Leverandøren avhengig av å behandle enkelte personopplysninger om Kunden. Leverandøren vil behandle Kundens personopplysninger i samsvar med den generelle personvernerklæringen på Leverandørens nettsider heimgard.com samt heimgardtechnologies.com. Kunden kan laste ned Appene fra Leverandøren for å kunne bruke Produktene og Tjenestene som angitt på Leverandørens nettside heimgard.com, og Appenes Brukervilkår og Personvernerklæring for Appene er også tilgjengelig på heimgard.com. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de til enhver tid gjeldende vilkår i denne Avtalen. Vesentlige endringer vil informeres om på forhånd med rimelig varsel. En oversikt over endringer i Avtalen vil publiseres på heimgard.com.


2. Definisjoner

Appene: Et utvalg av mobilapplikasjoner for nettverk og/eller smarthus laget av Leverandøren med lisensgivere som gjør at Produktet kan brukes av Bruker med tilgang til tilknyttede Tjenester for Produktet så lenge Avtalen varer. Kunden bruker Appene til å kontrollere Kundens Hub eller Smart Router/Mesh. Leverandørens tilbudte Apper er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Avtalen: Denne avtalen for Produktet med Tjenestene inkludert Brukervilkår for App og Tjenestene.

Abonnementspris: Periodeprisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester for Produktet som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Betales forskuddsvis for hver Periode.

Basistjenesten: Basistjenesten inneholder et sett standardiserte tjenester tilknyttet et kjøpt Produkt. Basistjenesten kan tilbys i abonnementsform i Appene. Innholdet i basistjenesten kan variere pr. produkt, og vil være nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte Basistjeneste for hvilke Produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Dersom annet ikke fremgår for en Tjeneste, består Basistjenesten av fri ikke-eksklusiv bruk for Kunden av Appene for de Produkter som Kunden har kjøpt fra Leverandøren.

Brukeren: Bruker av Tjenestene via Appene fra Leverandøren.

Brukervilkår: De generelle brukervilkårene for bruk av Appene som er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com og for de tilknyttede Tjenestene som Brukeren har rettmessig tilgang til.

Cloud-løsning: Den delen av Tjenesten som består av skyløsning levert av andre leverandører (Google Cloud brukes for datalagring, og andre leverandørers nettverk brukes for kommunikasjon mellom Produktene, Appene og Tjenestene). Når Kunden er borte fra sitt lokale nettverk, kan data videresendes fra Appene til Kundens Hub eller Smart Router/Mesh hvor anonyme bruksdata lagres i skytjenesten.

Hub: Leverandørens hjemmesentral for smarthus / Internet-of-Things («IoT)», for oppkobling av system og Tjenesten. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Hub. Med aktivert Hub menes en Hub som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren, og Kunden må tilkoble sin Hub som angitt i brukermanualen slik at Hub kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren.

Kunden: Den fysiske personen (privatpersonen) eller den juridiske enheten som er registrert hos Leverandøren som kjøper av Produkt og dermed mottaker av Tjenestene.

Leverandøren: Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, N-0255 Oslo.

Leveringsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet skal leveres til.

Installasjonsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet og Tjenesten brukes. Slik adresse kan Kunden selv endre i Appene.

Partene: Partene som inngår denne Avtalen, det vil si Kunden og Leverandøren.

Periode: Periode for betaling av Abonnementspris. Dersom annet ikke fremgår, regnes en Periode som en kalendermåned så lenge Avtalen varer.

Produktene: De fysiske produktene som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Som minimum må Hub eller Smart Router/Mesh kjøpes og aktiveres for at Tjenestene skal kunne fungere. Produktene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Smart Router/Mesh: Leverandørens hjemmenettverksløsning for trådløst (Wi-Fi) og kablet (Ethernet) deling av internett. Enheten har også en innebygget smarthus Hub for å kunne koble til dine IoT-enheter. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Smart Router/Mesh-enhet. Med aktivert Smart Router/Mesh menes en Smart Router/Mesh-enhet som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Smart Router/Mesh-enheten kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren.

Tjenestene: De tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden, relatert til Produktet, ved hjelp av Appene. Tjenestene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. De generelle Tjenestene er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Tjenestene består av flere komponenter som sammen med Produktene gjør at Kunden har sin egen smarthusløsning: IoT-plattform som lar Kunden kontrollere sine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, inkluderer App, Hub eller Smart Router/Mesh og Cloud-løsning. Leverandørens Basistjeneste er selve grunnmodulen av disse tjenestene. Leverandøren kan i tillegg til Basistjenesten tilby Kunden ekstra tjenester, f.eks. spesialtjenesten Boligalarm eller andre Abonnementstjenester.


3. Beskrivelse av leveransen Avtalevilkårene i denne Avtalen gjelder kjøp av Leverandørens Produkter med de tilknyttede Tjenestene. Hvilke Produkter og Tjenester som er aktuelle, vil fremgå av ordrebekreftelsen sendt fra Leverandøren etter Kundens bestilling.

Kunden kan lese om Leverandørens Produkter med de tilknyttede Tjenestene på Leverandørens nettside heimgard.com.

Basistjenesten for Produktet forutsetter at Kunden laster ned Appene fra Leverandøren og registrerer seg som en Bruker. Ekstra krav kan gjelde for at Kunden skal kunne nyttiggjøre seg tjenester ut over Basistjenesten, f.eks. inneholder spesialtjenesten Boligalarm og andre Abonnementstjenester mer funksjonalitet og bruksmåter som er tilgjengelig om Kunden følger de oppgitte kravene.
Kunden må godta Brukervilkårene ved første gangs bruk av Appene. Brukervilkår er tilgengelig på Leverandørens nettside heimgard.com, og Brukervilkår er en del av denne Avtalen.

Dersom Kunden bruker tredjeparts tjenester i tilknytning til Produktet, er ikke slike parters tjenester en del av Avtalen eller noe Leverandøren på annen måte er ansvarlig for, med mindre annet er uttrykkelig oppgitt av Leverandøren for en bestemt Tjeneste.

4. Betaling for produkt med tilknyttede tjenester

4.1 Pris for Produkt uten nedbetalingsavtale (engangsbetaling)
Ved kjøp av Produkt betaler Kunden umiddelbart via Leverandørens løsninger i nettbutikken på Leverandørens nettside heimgard.com dersom Leverandøren ikke tilbyr en nedbetalingsavtale for slikt Produkt eller Kunden ikke velger en nedbetalingsavtale der Kunden presenteres med et valg.

For engangsbetaling kan Kunden velge mellom å betale den fulle kjøpsprisen for Produktet med generelt tilgjengelige betalingsmetoder som bl.a. Vipps, Kredittkort, Klarna eller Paypal. Oppgitt kjøpspris for Produktet er i norske kroner inkludert skatter og avgifter og inkludert levering til Kundens oppgitte Leveringsadresse (til adressen som Bring kan levere til). Ved slik engangsbetaling for Produktet skjer full betaling straks via betaling på nettsiden. Etter Kunden har betalt hele engangsbeløpet for Produktet, har Kunden eiendomsrett til dette eksemplaret.

Etter slik engangsbeløp er betalt vil Brukeren få tilgang til Basistjenesten samt mulighet til å abonnere på andre Abonnementstjenester som tilbys i eller utenfor Appene (som for eksempel Boligalarm eller tjenester for utvidet bruksnytte eller funksjonalitet). Abonnementspris, tjenestens varighet samt eventuelle andre relevante opplysninger knyttet til tjenesten er spesifisert for de enkelte tjenestene som tilbys.

4.2 Abonnementspris
Periodeprisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester som tilbys i eller utenfor Appene (som for eksempel Boligalarm eller tjenester for utvidet bruksnytte eller funksjonalitet) for Produktet fra Leverandøren. Tjenesten løper for den perioden som fremgår for den enkelte Tjeneste.

Fakturering skjer automatisk 14 dager før neste Periode starter med 14 dager betalingsbetingelser (forfall), med mindre annet er spesifisert, for Tjenesten. Dersom kredittkort er lagt inn, skjer trekk den 1. dagen for den aktuelle kalendermåneden.
Leverandøren skal ha mulighet til å fakturere Kunden for unødvendig overforbruk av mobildata, der mobildata benyttes som backup-løsning. Dersom Kunden ikke betaler for slikt overforbruk, regnes det som vesentlig avvik.

4.3 Nedbetalingsavtale
For enkelte Produkter tilbyr Leverandøren en delbetaling for Kunden som innebærer en mulighet for nedbetalingsavtale.

Fakturering for Produkter med nedbetalingsavtale skjer månedlig i bindingstiden, og hvert av de tolv beløpene i bindingstiden er like store. Fakturering i bindingstiden skjer automatisk første dag for hver ny Periode starter.

Etter Kunden har betalt de 12 delbetalingene for Produktet i bindingstiden, har Kunden eiendomsrett til dette eksemplaret.

4.4 Gjennomføring av betaling for Tjenesten
Leverandøren tar betalt fra Kunden gjennom trekk fra kredittkort som Kunden oppgir eller annet betalingsmiddel godkjent av Leverandøren. Leverandøren belaster bruk av Tjenesten som forskuddsbetaling, der første trekkdato er ved inngåelse av denne Avtalen.

Kunder som har inngått en løpende avtale for Tjenesten, blir belastet for hver påbegynte Periode den første dagen i Perioden (normalt første kalenderdag for hver kalendermåned) inntil Avtalen ikke lenger er i kraft. 4.5 Forsinket betaling
Ved manglende betaling kan Leverandøren utstede inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling kan Leverandør kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Kunden kan ikke motregne med krav med mindre Kunden mener å ha mot Leverandøren, med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.


5. Frakt og levering

Leverandøren bruker Bring for å levere Produktet til Kunden som har inngått Avtalen med Leverandøren om kjøp av Produkt fra Leverandøren. Levering til Leveringsadressen fra Bring skjer til personer som er 18 år eller eldre med bostedsadresse på fastlandet i Norge. Normal leveringstid er mellom 2 til 5 virkedager, men avvik kan forekomme.

Leverandøren kan bruke Bring, DHL eller andre samarbeidspartnere som oppgitt i forbindelse med det enkelte kjøp til å levere Produktene til den oppgitte Leveringsadressen, og slik leverandør kalles her en befrakter. Kunden må forholde seg til slik befrakter for levering av Produktene, og Kunden vil motta fraktvarsel som orienterer Kunden om leveringstider og leveringsalternativer for den enkelte levering.
Leverandøren har salgspant i Produktet inntil Produktet er helt betalt. Dersom Kunden ikke har betalt for Produktet, har Leverandøren rett til å kreve Produktet returnert til en adresse i Norge eller sørge for at befrakter henter Produktet hos Kunden.

6. Avtalens varighet

6.1 Avtalen er løpende og kan sies opp
Denne Avtalen løper inntil den sies opp av en av Partene eller Kunden ikke betaler for Abonnementspris for den aktuelle Tjenesten. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge Parter som angitt i Avtalen, f.eks. vil en oppsigelse under bindingstiden tidligst gis virkning ved utløpet av bindingstiden.

6.2 Terminering fra Leverandørens side
Dersom Kunden ikke betaler for en Periode for eksempel fordi en kredittbetaling ikke blir godkjent, har Leverandøren rett til å terminere Avtalen dersom Kunden ikke sørger for betaling innen 30 dager. Avtalen anses for å starte på nytt fra den dagen som Kunden sørger for å betale den aktuelle Abonnementsprisen.
Vesentlige avvik på Avtalen gir Leverandøren rett til å terminere Avtalen med umiddelbar virkning. Det regnes som vesentlig avvik at Kunden ikke betaler alle delbetalinger i en Nedbetalingsavtale i løpet av bindingstiden. Ved terminering av Avtalen fra Leverandørens side vil ikke lenger Tjenestene være tilgjengelige for Kunden.

6.3 Terminering fra Kundens side
Oppsigelsestiden er en hel Periode slik at oppsigelse fra Kunden ikke gis virkning før etter utløp av den neste Perioden, dvs. at en oppsigelse sendt i januar måned medfører at Avtalen anses opphørt etter utløpet av februar måned. Det betyr også at Kunden må betale Abonnementsprisen for måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt til Leverandøren, at Leverandøren leverer Tjenestene i måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt til Leverandøren, og at Kunden ikke har krav på tilbakebetaling av slik Periode før Avtalen anses opphørt.

Ved betalingsmislighold fra Kunden har Leverandøren rett til å midlertidig koble ut Tjenesten etter et forutgående varsel til Kunden. Kunden må gjennomføre betaling og eventuelt oppdatere betalingskortet for at Tjenesten skal reaktiveres.

Ved avslutning av Avtalen vil Leverandøren slette opplysninger tilknyttet Kunden innen rimelig tid som Leverandøren ikke må behandle på annet lovlig behandlingsgrunnlag.


7. Kundens ansvar

7.1 Krav til normal bruk
Leverandørens Produkter skal ikke utsettes for annet enn normal bruk. Krav til normal bruk følger av Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet. For noen Tjenester kan beskrivelser av slik Tjeneste på heimgard.com inneholde tilleggskrav til hva som anses som normal bruk. Dersom Produktet brukes til andre formål enn det er tiltenkt eller utenfor hva som er normal bruk, gjelder ikke Produktets garanti selv om det oppstår en mangel ved Produktet første 12 måneder etter Produktet ble kjøpt.

Kunden er selv ansvarlig for å montere Produktet i henhold til anvisninger i brukermanualen og for øvrig beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com, og Kunden skal selv sørge for at Produktet monteres i et miljø slik Produkt er beregnet for.

Kunden er selv ansvarlig for støtskade (alle fall over 90 cm regnes som støtskade med mindre strengere krav gjelder for den enkelte Produkt som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet), fuktskade (minstekrav til luftfuktighet og installasjon inne og ute som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet) eller varmeskade (minstekrav til temperatur som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet) på Produktet.

7.2 Krav til installasjon, oppdatering og vedlikehold
Kunden er selv ansvarlig for installasjon, vedlikehold (f.eks. batteribytte) og at Hub eller Smart Router/Mesh med tilknyttede komponenter er plassert i henhold til veiledning som angitt i Produktets emballasje eller i brukermanualen som følger med Produktet, og er innenfor trådløs rekkevidde for Hub eller Smart Router/Mesh. For mer informasjon om installasjon og vedlikehold vises det til innhold (videoer, beskrivelser av produkter med krav til installering og bruk etc.) som Kunden finner på heimgard.com.

Kunden må selv sørge for at det finnes strøm samt for Hub, ruter med aktiv internettlinje, eller for Smart Router/Mesh, DSL, fiber eller coax-router med internettforbindelse og mulighet for kablet (Ethernet) forbindelse der Produktet og Tjenestene skal nyttiggjøres. Kunden må i tillegg ha en mobiltelefon med iOS/Android av nyere versjon som beskrevet i Brukervilkår for Appene slik at Produktene kan fungere som tiltenkt. Leverandøren er ikke ansvarlig for forhold som er Kundens ansvar.

Før registrering av visse Tjenester kreves det at Kunden fullfører en test og verifisering av sine Produkter og bekrefter at det er installert i henhold til instruksjoner på heimgard.com eller i Appene for installasjonsinstruks for de ulike Produktene.

Dersom Kunden skal abonnere på Tjenester fra Leverandøren, må Kunden akseptere de gjeldende Brukervilkårene. Kunden er ansvarlig for å bekrefte de gjeldende Brukervilkårene, og Brukervilkår er inntatt til slutt i Kjøpsavtalen for å gjøre dette enkelt for Kunden.

Tjenestene krever oppdatering og vedlikehold som Kunden må sørge for blir gjort. Leverandøren jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle de tilbudte Tjenestene. For å kunne levere og ta nytte av Tjenestene kreves det at Kunden til enhver tid oppdaterer Appene og Hub eller Smart Router/Mesh til siste gjeldende versjon.
Kontroll, service, utbedringer og bytte av komponenter/utstyr på grunn av produktfeil og slitasje foretas av Kunden. Kunden er ansvarlig for å dekke kostnader til bytte av batteri, samt reparasjoner, utbedring og/eller utskiftning av utstyr og komponenter som følge av feilaktig bruk, ytre påvirkninger, pålegg fra offentlig myndighet eller el-leverandør eller annet som skyldes Kunden eller andre. Det omfatter for eksempel skader pga. oppussing, bygningsmessige endringer, hærverk, brann eller vannskader.


8. Skifte av adresse for Produktene

Kunden kan velge å ta med seg Produktene med tilhørende Tjenester til sin nye bolig eller annen ny Installasjonsadresse uten kostnad. Kunden har ansvaret for selv å demontere Produktene i gammel bolig og for å installere Produktene korrekt i sin nye bolig, og deretter må Kunden oppdatere Installasjonsadressen for Produktene i Appene.

Ved eventuelt salg av bolig eller annen fast eiendom som for opprinnelig Kunde er Installasjonsadresse, hvor salg inkluderer Hub eller Smart Router/Mesh og tilhørende Produkter, skal den opprinnelige Kunden avslutte kundeforholdet i Appene. Ny eier kan etablere ny Avtale med Leverandøren ved å laste ned Appene til seg selv hvor egne opplysninger registreres i Appene for de aktuelle Produkter og Installasjonsadresse. Ny Kunde bekrefter Avtalen før Appene kan lastes ned.

Dersom Kunden flytter til et geografisk område hvor Leverandøren ikke kan levere samme tjeneste som Kunden hadde fra før, har Leverandøren rett til å melde Tjenesten og dermed Avtalen som opphørt for Kunden.


9. Avbestilling

Kunden kan avbestille sin ordre frem til fysisk levering av bestilt Produkt har skjedd, det vil si når Kunden har overtatt Produktet som Kunden har bestilt. Dersom Kunden ønsker å avbestille en ordre, må Kunden sende en e-post til Leverandøren så fort som mulig, og senest før Produktet er levert ved å bruke e-postadressen om avbestilling til support@heimgard.com. Leverandøren vil betale tilbake betalinger knyttet til kjøp av Produktet som returneres, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følger av at Kunden har valgt en annen type levering enn Leverandørens billigste standardlevering), innen rimelig tid. Leverandøren tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Partene har avtalt noe annet særskilt.
En levert Tjeneste kan ikke avbestilles. Tjenestene leveres umiddelbart og forbrukes gjennom at Kunden får tilgang til Tjenestene.


10. Returrett

Leverandøren tilbyr 45 dagers fri retur for kjøpte Produkter. Dersom Kunden ønsker å returnere et Produkt kjøpt på heimgard.com, må Kunden senest innen 45 kalenderdager etter at Produktene ble levert til Leveringsadressen sende en e-post til support@heimgard.com. Leverandøren vil gi Kunden tilgang til en returlapp som Kunden kan bruke til å returnere Produktene.

Leverandøren vil betale tilbake betalinger knyttet til kjøp av Produktet som returneres, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følger av at Kunden har valgt en annen type levering enn Leverandørens billigste standardlevering), innen rimelig tid. Leverandøren tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre partene har avtalt noe annet særskilt.

Leverandøren vil ikke betale tilbake gjennomførte betalinger knyttet til Tjenester.
Leverandøren kan holde tilbake slik tilbakebetaling inntil Leverandøren har fått Produktene tilbake, eller tidligere dersom Kunden har lagt frem dokumentasjon på at Produktene er sendt tilbake til Leverandøren.


11. Angrerett

Etter angrerettloven kan en forbruker gå fra kjøpet uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3, er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Angreretten benyttes ved å sende epost til angrerett@heimgard.com. Angrerettskjema er tilgjengelig som del av ordrebekreftelsen og på heimgard.com.

Kunden må bære kostnaden ved å returnere Produktet dersom slik angrerett benyttes. Dersom Kunden har begynt å bruke Tjenesten før Kunden benyttet seg av angreretten, må Kunden betale for den påbegynte Perioden.

Kunden er ansvarlig for en eventuell reduksjon i Produktets verdi som skyldes en annen håndtering av Produktet enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

For at Kunden skal kunne angre sitt kjøp gis Kunden anledning til kun å bruke Produktet i den utstrekning som kreves for å bedømme om Kunden er fornøyd med Produktet, normalt er dette én gang og i løpet av første Periode som er samme måned som Produktet ble levert til oppgitt Leveringsadresse. Dersom det er nødvendig å åpne produktemballasjen for å undersøke Produktet, kan Kunden åpne produktemballasjen uten at angreretten tapes.


12. Reklamasjon

Kunden plikter å melde fra skriftlig til Leverandøren om feil og andre forhold som kan medføre erstatning eller andre krav som angitt i Avtalen innen rimelig tid, og senest innen 30 (tretti) dager, etter at dette ble eller burde ha blitt oppdaget. Feil meldes til Leverandøren på e-post support@heimgard.com. Dersom ikke Kunden oppfyller plikten til å melde feil eller reklamerer i rett tid, kan Kundens krav bortfalle.

Ved reklamasjon på Produktet kan Leverandøren tilby Kunden et nytt tilsvarende produkt som erstatning for det defekte produktet. Hvis Kunden ikke ønsker et nytt produkt, kan Kunden etter avtale isteden få pengene tilbake for kjøpet. I så fall gjelder betingelsene under punkt 9 Retur så langt de passer.


13. Leverandørens ansvar

Produktene og Tjenestene leveres slik de er til enhver tid. Leverandørens ansvar for mangler ved Produktet er begrenset til 24 måneder fra kjøpet for Produktet forutsatt normal aktsom bruk av Produktet fra Kunden.

Avvik fra normal leveringstid kan forekomme, dette er utenfor Leverandørens ansvar. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes underleverandører.

Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser og eventuelle andre avvik som skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, inkludert covid-19 eller tilsvarende pandemi. Leverandørens ansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, feil på tele- eller datanett, linjefeil eller skader eller manglende LTE-, Wi-Fi-, radio-, internett- eller annen trådløs dekning, strømbrudd, ustabile temperaturer og utstyr montert slik at Produkter ikke tilfredsstiller Produktenes spesifikasjon, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen (Produktene eller Tjenestene) utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Leverandøren. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Leverandøren.

Leverandørens ansvar omfatter ikke forhold som skyldes at Kunden eller Bruker ikke har oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte og at utstyret er koblet ut som følge av mislighold eller avtaleopphør.


14. Personvern

Leverandøren behandler personopplysninger om Kunden i henhold til personopplysningsloven og den generelle personvernforordningen kalt GDPR. Brukervilkår for Appene beskriver Leverandørens behandling av personopplysninger nærmere. Leverandøren behandler personopplysninger for å oppfylle denne Avtalen og Leverandørens lovpålagte forpliktelser knyttet til kjøp av Produktene og levering av Tjenestene. Leverandørens personvernerklæring beskriver dette nærmere, og personvernerklæringen for Appene og for Produktene er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com.


15. Tvisteløsning

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvist mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som rett verneting. For forbrukere kan rett verneting være forbrukerens verneting.


16. Kontaktinformasjon

Kunden kan så lenge Avtalen varer ta kontakt med Leverandøren på følgende måter:

Post:
Heimgard Technologies AS
v/produktkjøp heimgard.com
Postboks 1618 Vika
0119 Oslo, Norge

Telefon: +47 649 44 442