Hopp til innhold
30. november 2021

Avtalevilkår for levering av alarmsystem fra Heimgard Alarm (EULA)

Lisensavtale for sluttbruker (EULA) Heimgard Alarm
Versjon 1.1 revidert 18. November 2021

1. Generelt

Denne Avtalen er inngått mellom Heimgard Technologies og Kunden. Ved å inngå Avtalen godtar Kunden de generelle vilkårene som følger nedenfor. Kunden vedkjenner i tillegg å være over 18 år og ha rett til å inngå Avtalen.

Avtalen gjelder fra det tidspunkt Kunden elektronisk godtar disse avtalevilkår i forbindelse med registrering av kundeforhold med Heimgard Technologies gjennom Heimgard Technologies APP, og frem til Avtalen opphører i henhold til pkt. 13. Kunden må ha akseptert Avtalen før Tjenesten kan tas bruk.

Heimgard Technologies forbeholder seg retten til å endre de til enhver tid gjeldende vilkår i denne Avtalen. Betydelige endringer for Kunden skal varsles innen rimelig tid før endringen blir effektiv. Enhver fortsatt bruk av tjenesten vil utgjøre et bindende samtykke til de endrede avtalevilkårene. Kunden bør regelmessig holde seg oppdatert på de gjeldende avtalevilkårene. Vennligst se avsnittet “Sist oppdatert” nedenfor for å se når avtalevilkårene sist ble oppdatert.

For at Heimgard Technologies skal kunne levere Tjenesten til Kunden i henhold til Avtalen er Heimgard Technologies avhengig av å behandle enkelte personopplysninger om Kunden. Heimgard Technologies vil til enhver tid behandle Kundens personopplysninger i samsvar med den generelle personvernerklæring på [LINK], se for øvrig pkt. 14.

Definisjoner:
ASSISTANSE – Vekterutrykning til Leveringsadresse
ALARMSYSTEM – Den totale løsning med Hub Alarmkomponenter og Alarmstasjon
ALARMKOMPONENTER – De enheter som til enhver tid er listet som verifiserte fysiske sikkerhetskomponenter/sensorer for bruk med Tjenesten
ALARMSTASJON – Heimgard Technologies sin leverandør av Alarmstasjonstjenester
APP – Heimgard, smarthus-.applikasjon
AVTALEN – Denne avtalen
BRUKER – Brukere av Tjenesten
HUB – Heimgard hjemmesentral for oppkobling av system og Tjenesten
HEIMGARD TECHNOLOGIES – Leverandør av app, system og Tjenesten. Org.nr: 985 439 419, Postboks 1618 Vika, 0119 Oslo, Norge, TLF: +47 649 44 442, e-post: info@heimgard.com
KONTAKTPERSON – Kundens kontaktperson (det er mulig å registrere opp til tre kontaktpersoner)
KODEORD – Kode for å verifisere rettmessig eier/bruker av tjenesten
KUNDEN – Privatperson som er registrert hos Heimgard Technologies som mottaker av Tjenesten
LEVERINGSADRESSE – Gjeldene adresse hvor Tjenesten leveres
MISBRUK – Feil bruk eller urettmessig bruk av en Tjenesten
TJENESTEN – Heimgard Technologies sin levering av komplett Alarmsystem med tilhørende utrykningstjenester for innbrudd, brann og vannskader
VEKTERUTRYKNING – Ved verifisert alarm sender alarmstasjonen en vekter for inspeksjon til Leveringsadresse ihht alarmsinstruks
ALARMUTRYKNING – Samlebetegnelse for alle typer utrykning etter verifisert alarm (herunder Vekterutrykning og brannuttrykning).

2. Beskrivelse- og aktivering av Tjenesten

Avtalevilkårene i denne Avtalen gjelder Heimgard Technologies leveranse av Alarmsystemet Heimgard Alarm, med tilhørende utrykningstjenester for innbrudd, brann og vannskader til Kunden (definert som “Tjenesten” over). Tjenesten omfatter ikke fysiske komponenter som sensorer, kamera, Hub, alarmpanel el. Slike fysiske komponenter er ikke del av Avtalen.

Før registrering av Tjenesten kreves det at Kunden fullfører en test og verifisering av sitt utstyr og bekrefter at det er installert i henhold til instruksjoner på https://heimgard.com/support eller i APP for installasjonsinstruks for de ulike sensorene.

Førstegangs bruk av Tjenesten krever registrering hos Alarmstasjon som kan ta opptil 72 timer. Kunden vil få en tekstmelding når Tjenesten er aktivert hos Alarmstasjon og klar til bruk.

Dersom Leveringsadresse for Tjenesten ligger utenfor Alarmstasjonens dekningsområde vil kunden få beskjed om dette og Tjenesten vil ikke bli aktivert.

Så lenge kunden er registrert hos Alarmstasjon kan kunden umiddelbart reaktivere Tjenesten i APP.

3. Installasjon og bruk

Kunden er selv ansvarlig for installasjon, vedlikehold (f.eks batteribytte) og at Hub med tilknyttede komponenter er plassert i henhold til veiledning og er innenfor trådløs rekkevidde for Hubben. For flere henvisninger om installasjon og vedlikehold vises til innhold som Kunden finner på www.heimgard.com.

Kun godkjente sensorer kan benyttes til deteksjon av alarmer. En liste med godkjente sensorer finnes på https://heimgard.com/kompatible-produkter.

4. Kunder med Hub som inkluderer backupbatteri og/eller mobil backup internettforbindelse

Hubben benytter internettforbindelse over bredbåndslinje via Ethernet/nettverkskabel eller Wifi som primærkommunikasjon, og LTE-kommunikasjon som backup-kommunikasjon. Backupløsningen forutsetter god LTE-dekning. Backup via LTE skal kun benyttes som en kortvarig midlertidig backupløsning hvis bredbåndslinjen midlertidig er nede. Kunden er derfor ansvarlig for å sørge for at Hubben er tilkoblet til internett over bredbåndslinje via Ethernet/nettverkskabel eller wifi som hovedkilde til internett. Ved tilfeller der Hubben er tilkoblet LTE over lenger tid så forbeholder Heimgard Technologies seg retten til å fakturere for påløpte ekstraordinære LTE-kostnader.

5. Tjenesten og Alarm

Ved utløst alarm vil Kunden motta et varsel enten via “push-melding”, SMS og/eller e-post om hendelse.

Alarmhendelsen blir videresendt til Alarmstasjon 30 sekunder etter utløst alarm med mindre Kunden deaktiverer og stopper utløst alarm. Dersom Alarmstasjonen ikke umiddelbart mottar korrekt avstilling av alarm vil Alarmstasjonen alltid ringe opp Kunden eller Kontaktperson. Alarmstasjonen vil i den forbindelse be Kunden eller Kontaktperson om å oppgi registrert Kodeord (se pkt.7) for verifisering.

Dersom Alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med Kunde eller Kontaktperson vil vekter bli sendt til kunden. Vekterutrykning foretas av alarmstasjon-personell eller samarbeidspartnere, eventuelt med assistanse fra brannvesen og/eller politi.

Heimgard Technologies har rett til å kompenseres for Vekterutrykninger som skyldes alarmhendelser og manglende avstilling av Kunden selv, se pkt. 8.

Ved mistanke om innbrudd, brann eller andre alvorlige forhold kan vekter ta seg inn på eiendommen til Kunden for utvendig inspeksjon. Dersom det ikke oppnås kontakt med Kunden eller Kontaktperson ved Vekterutrykning, kan Alarmsentralen for Kundens regning og risiko iverksette de tiltak de finner nødvendig for å sikre eiendommen, for eksempel ved vakthold eller andre fysiske sikringstiltak.

Dersom kunden ikke mottar oppringning eller Vekterutrykning etter utløst og ikke avmeldt alarm, skal dette håndteres som om det foreligger en feil ved utstyret eller Tjenesten som Kunden skal melde til Heimgard Technologies, jf. pkt. 7. Eventuelt Misbruk av alarmtjenesten vil medføre fakturering av et gebyr mot Kunden.

6. Oppdatering, vedlikehold og feil

Alarmsystemet krever oppdatering og vedlikehold. Heimgard Technologies jobber kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle Alarmsystemet. For å kunne levere og ta nytte av tjenestetilbudet kreves det at Kunden til enhver tid oppdater APP og Hub til siste gjeldende versjon.

Heimgard Technologies garanterer service/utbedring etter at feilmelding er mottatt fra Kunden eller feil og mangler er oppdaget. Kontroll, service, utbedringer og bytte av komponenter/utstyr på grunn av produktfeil og slitasje foretas av Kunden. Kunden er ansvarlig for å dekke kostnader til bytte av batteri, samt reparasjoner, utbedring og/eller utskiftning av utstyr og komponenter som følge av feilaktig bruk, ytre påvirkninger, pålegg fra offentlig myndighet eller el-leverandør eller annet som skyldes Kunden eller andre. Det omfatter for eksempel skader pga oppussing, bygningsmessige endringer, hærverk, brann eller vannskader.

Heimgard Technologies foretar ikke service eller utbedringer som følge av feil på tele- eller datanettet. Tilsvarende gjelder ved feil som Kunden ikke har varslet om, med mindre Heimgard Technologies selv oppdager feilen, og feil som ikke kan utbedres pga forhold på Kundens side. I disse tilfellene bærer Kunde risikoen for mangelfulle tjenester, herunder alarmoverføring. Se også pkt. 7.

7. Kundens forpliktelser

Ved registrering av Tjeneste med tilkobling til Alarmstasjon skal Kunden angi kundeopplysninger som Leveringsadresse og faktureringsopplysninger. I tillegg må Kunden oppgi Kodeord som skal benyttes ved henvendelse til Alarmstasjonen bl.a. i forbindelse med avmelding av alarm og testing av Alarmsystemet. Dette for å verifisere identitet. Kunden administrerer selv Kodeord via APP.

Kunden plikter at kontaktinformasjonen (som navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse alarmoverføringstjenesten er knyttet til) er registrert hos Heimgard Technologies og at denne informasjonen er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Kunden plikter å sørge for at hverken Kodeord eller koder blir tilgjengeliggjort for uvedkomne. Dersom Kunden har grunn til å tro slik informasjon ikke lenger er sikker skal Kunden melde ifra til Heimgard Technologies så snart som mulig. Heimgard Technologies er ikke ansvarlig for skade og tap som påføres Kunden ved Misbruk av kode eller Kodeord.

Kunden plikter å sørge for at Alarmkomponenter er riktig montert til enhver tid i henhold til installasjonsveiledningen jf. pkt 2 og 3.

Alarmsystemets alarmoverføring vil automatisk bli testet én gang hver 25 time.

Kunden kan selv teste Alarmsystemet. For å utføre en alarmtest må Kunden ringe Alarmstasjonen og oppgi at det vil bli utført en test. Kunden vil da kunne teste sitt Alarmsystem de neste 10 minuttene uten at Alarmstasjonen vil reagere på alarmsignal.

Dersom Kunden ønsker å flytte Alarmsystemet til annen Leveringsadresse skal Kunden snarest oppdatere informasjon via APP. Hvis Kunden velger å flytte alarmutstyret uten å oppdatere Leveringsaddresse, vil flyttingen ses som et mislighold, og Heimgard Technologies vil være berettiget til tiltak som angitt i punkt 13.

8. Ansvar

Denne Avtalen og Tjenesten er kun et tiltak for å bedre sikkerheten og redusere konsekvensene av uønskede hendelser, og innebærer ingen garantier e.l. for at slike hendelser ikke forekommer. Kunden er innforstått med at det kan forekomme funksjonsfeil på utstyr, og at det er Kundens ansvar til enhver tid å holde eiendommen med alle dens verdier forsikret i egnet forsikringsselskap, og kreve dekning av eventuelt tap der.

Heimgard Technologies er ansvarlig for å dekke Kundens direkte økonomiske tap som skyldes manglende utløsning av alarm og utrykning eller andre mangler ved Tjenesten, dersom dette ikke skyldes forhold som Kunden er ansvarlig for, hindringer som ligger utenfor Heimgard Technologies kontroll og force majeure hendelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, feil på tele- eller datanett, linjefeil/skader eller manglende LTE-, wifi-, radio- eller internettdekning, strømbrudd, ustabile temperaturer og utstyr montert slik at de ikke tilfredsstiller deres spesifikasjon, manglende veiforbindelse eller andre hindringer som skyldes manglende oppfyllelse av krav til utstyr og Tjenesten eller trygghet og arbeidsmiljø for personell.

Heimgard Technologies ansvar er videre begrenset mot forhold som skyldes brukerfeil eller feil bruk, at Kunden eller Bruker ikke har oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte og at utstyret er koblet ut som følge av mislighold eller avtaleopphør. Heimgard Technologies sitt ansvar begrenses også mot feil og mangler ved tilknyttede Tjenester og produkter som Kunden velger å koble tjenestene og utstyret opp mot.

Dersom Kunden eller andre under Kundens kontroll (gjester, dyr, varelevering el.) utløser Alarmsystemet uten at det foreligger en faresituasjon og uten at Kunden med rimelige tiltak avverger Alarmutrykning, er Kunden selv ansvarlig for det økonomiske tapet som blir påført Heimgard Technologies i denne forbindelse.

Erstatning for indirekte tap, følgeskader og tap som følge av personskade kan ikke kreves. Heimgard Technologies ansvar begrenses videre slik at Heimgard Technologies ikke dekker tap som i tillegg vil dekkes av Kundens egen forsikringsdekning. Heimgard Technologies vil likevel dekke Kundens økonomiske tap i forbindelse med betaling av egenandel, oppad begrenset til NOK 10 000, dersom Kunden har vært rammet av brann, branntilløp, innbrudd eller innbruddsforsøk som fører til innvilget forsikringsdekning for Kunden. Dette forutsetter likevel at Alarmsystemet var tilkoblet og aktivert på tidspunkt for skadehendelsen og at Kunden har opptrådd i tråd med denne Avtalen. Utbetaling av egenandel er forutsatt av gyldig dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap.

Heimgard Technologies samlede og maksimale ansvar i avtaleperioden skal ikke under noen omstendigheter overstige kontraktssummen ekskl. merverdiavgift.

Kunden plikter i alle tilfeller å begrense et eventuelt tap gjennom rimelige tiltak, herunder å tegne forsikring eller søke å få dekket tapet gjennom Kundens forsikringsordninger. Forsømmes denne plikten må Kunden selv bære den tilsvarende delen av tapet.

9. Betaling og prisendringer

a. Gjennomføring av betaling

Heimgard Technologies foretar betaling fra Kunden gjennom trekk fra kredittkort av alle sine Kunder. Heimgard Technologies belaster bruk av Tjenesten som forskuddsbetaling hvorav første trekkdato er ved inngåelse av denne Avtalen. Heimgard Technologies har rett til å terminere en bestilling eller inngått Avtale dersom kredittbetaling ikke godkjennes.

Kunder som har inngått en løpende avtale blir belastet ved hver påbegynte periode.

b. Kostnader ved forsinket betaling

Ved manglende betaling i henhold til punkt 9.a. vil Heimgard Technologies AS utstede inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Heimgard Technologies kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Kunden kan ikke motregne med krav hun eller han mener å ha mot Heimgard Technologies med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

c. Prisendringer

Heimgard Technologies kan foreta prisjusteringer for Tjenesten overfor Kunden (inkludert for forhåndsbetalt perioder) i den utstrekning dette varsles på forhånd og aksepteres av Kunden. Prisjusteringen trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter dato for prisjusteringen.

Enhver fortsatt bruk av Tjenesten etter at prisjustering er gjennomført skal regnes som en aksept av prisjusteringen. Hvis Kunden ikke er enig i prisjusteringen, har Kunden rett til å avvise justeringen ved å melde seg av det betalte abonnementet før prisendringen trer i kraft.

10. Reklamasjon

Kunden plikter å melde fra skriftlig til Heimgard Technologies om feil og andre forhold som kan medføre erstatning og andre misligholdsbeføyelser innen rimelig tid, og senest innen to (2) måneder, etter at dette ble eller burde ha blitt oppdaget. Krav til melding av feil mv fremgår av pkt. 8. Dersom ikke Kunden oppfyller plikten til å melde feil eller reklamerer i rett tid, kan Kundens krav bortfalle.

11. Skifte av eier/flytting

Ved eventuelt salg av eiendommen inkludert utstyr og Hub, skal Kunde avslutte kundeforholdet i APP. Ny eier kan etablere ny tjenesteavtale med Heimgard Technologies i APP.

Eksisterende kunde med avtalt bindingstid må kontakte Heimgard support for å si opp Avtalen. Kunden plikter til å betale et gebyr som tilsvarer de resterende terminbeløpene. Dette innebærer at hvis det for eksempel gjenstår tre (3) måneder av bindingstiden når Kunden sier opp, vil han måtte betale et gebyr på tre (3) ganger månedsbeløpet. Etter utløp av bindingstiden gjelder den ordinære oppsigelsestiden.

12. Avtaleperiode, oppsigelse og midlertidig stopp av tjeneste

Avtalen løper automatisk fra det tidspunkt angitt i pkt. 1 og frem til Avtalen opphører i henhold til dette pkt. 12.

Avtalen kan skriftlig sies opp av begge parter. Oppsigelsestiden løper fra den datoen Heimgard Technologies mottar oppsigelse i APP eller skriftlig varsel og ut påbegynt periode. Tjenesten vil være aktiv ut påbegynt periode. Kunde har ikke krav på tilbakebetaling av påbegynt periode.

Dersom en Kunde med avtalt bindingstid ønsker å si opp Avtalen før bindingstiden er utløpt, plikter Kunden å betale et gebyr som tilsvarer de resterende terminbeløpene. Dette innebærer at hvis det for eksempel gjenstår tre (3) måneder av bindingstiden når Kunden sier opp, vil han måtte betale et gebyr på tre (3) ganger månedsbeløpet. Etter utløp av bindingstiden gjelder den ordinære oppsigelsestiden.

Dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Heimgard Technologies eller Kunden kan den annen part, etter skriftlig varsel og rimelig frist for å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning i tråd med gjeldende lovgivning.

Kunder som har inngått avtale om bindingstid med Heimgard Technologies kan ved vesentlig kontraktsbrudd fra Heimgard Technologies side kreve å få tilbakebetalt den økonomiske verdien tilsvarende terminbeløpet fra hevingstidspunktet til utløp av avtalt bindingstid dersom Kunden har foretatt betaling på forhånd.

Forhold på Kundens side som utgjør en risiko for Heimgard Technologies og/eller Alarmstasjonens personale, gir rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning uten forutgående varsel. Ved betalingsmislighold fra Kunden, har Heimgard Technologies rett til midlertidig å koble ut Tjenesten etter forutgående varsel til Kunden. Kunden plikter til å oppdatere betalingskort for at Tjenesten skal reaktiveres.

Kunden har anledning til å benytte seg av sin angrerett innen 14 dager etter inngåelse av denne Avtalen i henhold til angrerettloven.

13. Opphør av avtale

Heimgard Technologies fjerner all tilhørende kundeinformasjon knyttet til Tjenesten ett år etter tjenestens opphør. Utstyret er i funksjonsdyktig stand, men vil ikke lenger ha tilknytting til bemannet alarmstasjon. Heimgard Technologies er ikke ansvarlig for merker eller skader som måtte oppstå som følge av demontering av utstyr og merking.

14. Personvern og markedsføring

Heimgard Technologies tar personvernrettighetene til Kunden seriøst og har tatt tilstrekkelige tiltak for å beskytte brukerens personvern, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til informasjon.

Heimgard Technologies vil til enhver tid behandle Kundens personopplysninger i samsvar med den nåværende versjonen av Heimgard Technologiess personvernpolicy som kan finnes på heimgard.com, og gjeldende lovgivning. Heimgard Technologies sin personvernpolicy anses som en integrert del av denne Avtalen.

Heimgard Technologies vil varsle brukeren om eventuelle endringer i personvernreglene som krever samtykke. Videre bruk av Tjenesten etter at slike endringer er gjennomført eller ved mottak av varsel om eventuelle betydelige endringer, vil utgjøre aksept for disse endringene, og Kunden vil være bundet av den nye policyen ved fortsatt bruke av Tjenesten. Vennligst se delen “Sist oppdatert” nedenfor for å se når denne personvernpolicyen ble sist oppdatert.

Heimgard Technologies vil kunne sende Kunden epost eller henvendelser via epost med nyheter, tilbud og andre opplysninger som er relevant for Kundens kundeforhold med Heimgard Technologies. Disse henvendelsene utgjør en del av Heimgard Technologies sitt tilbud til Kunden, og gjøres i medhold av markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold). Når Kunden inngår kundeforhold med Heimgard Technologies får Kunden mulighet til å si nei takk til dette i henhold til loven.

15. Lovvalg og verneting

Denne Avtalen skal være underlagt og tolket i samsvar med norsk lov.

Tvister mellom Kunden og Heimgard Technologies skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

16. Kontakt oss

Du kan ta kontakt med Heimgard Technologies på:
Heimgard Technologies AS,
Postboks 1618 Vika,
0119 Oslo,
Norge,
Telefon +47 649 44 442,
E-post: info@heimgard.com
Support: https://heimgard.com/support